Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Nowak.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 815030022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
  Radawiec Duży 145
  21-030 Motycz
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 815030022

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej. Istnieją trzy dostępne dla uczniów wejścia. Wejście główne nie posiada barier architektonicznych, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dwóch pozostały prowadzą tylko schody.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz w zachodniej część szkoły jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową (sekretariat, gabinet dyrektora, sala gimnastyczna, świetlica, sala terapeutyczna, natryski, toalety od strony wejścia do sekretariatu). Korytarz w starej części szkoły gdzie znajduje się pokój nauczycielski i sale lekcyjne, toalety, bez dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie schodów

Najnowsza, zachodnia część szkoły nie posiada barier architektonicznych w postaci schodów i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dwóch pozostałych części prowadzą schody.

Dostosowanie wind

W budynku szkoły nie znajdują się windy.

Dostępność pochylni

Szkoła nie dysponuję pochylniami.

Dostępność platform

Szkoła nie dysponuję platformami.

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie udostępnia informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Szkoła nie dysponuję pętlami indukcyjnymi.

Dostosowanie parkingów

Parking na terenie szkoły nie posiada większych barier architektonicznych. Od drogi prowadzącej do głównego wejścia do szkoły dzieli ją niewielki stopień.

Prawo wstępu z psem asystującym

Szkoła umożliwia wstęp z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcące załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym deklaruję chęć osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu dostępności cyfrowej i architektonicznej. Planowane są kolejne zmiany, które umożliwią jeszcze większą dostępność w nieodległej przyszłości.